Algemene Voorwaarden Schoute Legal

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is de besloten vennootschap mr. F.J. Schoute Praktijk B.V., hierna te noemen, “Schoute Legal”, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam, aan de Jacob van Lennepstraat 9H, 1053HA Amsterdam.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door Schoute Legal of haar bestuurder(s), dan wel haar werknemers of gecontracteerde derden ten behoeve van opdrachtgevers (hierna te noemen “de cliënt”) worden verricht.

Uitvoering van de opdracht

Schoute Legal draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Inschakeling derden

Indien Schoute Legal bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van derden, is zij voor hun gedragingen niet aansprakelijk, onverminderd haar gehoudenheid om bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en om, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de cliënt omtrent de inschakeling van derden vooraf te overleggen. Dit laatste geldt niet voor de inschakeling van derden zoals koeriers, deurwaarders, kadaster of kamer van koophandel.

Honorarium

Het door Schoute Legal in rekening te brengen honorarium wordt op uurbasis in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Tenzij met de cliënt andere afspraken zijn gemaakt declareert Schoute Legal na afloop van iedere maand de blijkens haar administratie nog niet gedeclareerde verrichtingen en gemaakte kosten conform de door haar gehanteerde tarieven, verhoogd met een vast percentage aan kantoorkosten, alsmede BTW.

Declaraties worden als pdf-versie gericht aan het bij Schoute Legal bekende e-mailadres.

Schoute Legal kan de aanvang/uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk stellen van de betaling van een voorschot, verhoogd met BTW. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening van hetgeen uiteindelijk door de cliënt aan Schoute Legal is verschuldigd. De hoogte van het door de cliënt te betalen voorschot wordt door Schoute Legal vastgesteld aan de hand van het te verwachten honorarium over het eerstvolgende kwartaal en de te verwachten kosten zoals griffiegelden, procureurs- en deurwaarderskosten, et cetera. Indien de omvang van de werkzaamheden, of de omvang van de te verwachten kosten daartoe aanleiding geven is Schoute Legal gerechtigd aanvullende voorschotten te verlangen.

Betalingstermijn

Declaraties dienen binnen de op de declaratie aangegeven termijn, doch niet later dan 30 dagen na ontvangst van de factuur, zonder korting of verrekening, in Euro op een van de door Schoute Legal aangewezen bankrekeningen te worden voldaan. Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie.

Betwisting van de declaratie

Indien naar het oordeel van de cliënt het door Schoute Legal in rekening gebrachte honorarium, of de in rekening gebrachte kosten niet juist zijn (is), dient de cliënt Schoute Legal daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de declaratie, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de declaratie, schriftelijk en met reden omkleed in kennis te stellen.

Betalingsverzuim

Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de cliënt van rechtswege (automatisch) in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

In geval van betalingsverzuim is Schoute Legal – onverminderd haar recht op betaling – gerechtigd de verlening van verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat Schoute Legal niet over dan nadat de cliënt een termijn van 7 werkdagen is vergund om de betalingsachterstand in te lossen en zich in geval van beëindiging van de opdracht te voorzien van bijstand door een andere advocaat.

Rente en incassokosten

In geval van betalingsverzuim heeft Schoute Legal met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of gedeelte van een maand.

Daarnaast heeft Schoute Legal recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

Onder de buitengerechtelijke kosten wordt verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere redelijke kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

Beperking aansprakelijkheid

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422, lid 1, sub b BW worden alle werkzaamheden – ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon – verricht door Schoute Legal, en zijn haar bestuurders niet persoonlijk c.q. hoofdelijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet automatisch door hun dood, onder curatelestelling of faillissement.

Iedere aansprakelijkheid van Schoute Legal zal zijn beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de dekking de door haar afgesloten verzekering tegen beroepsfouten wordt uitbetaald.

Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen Schoute Legal en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. In geval van een geschil is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Deponering algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.schoutelegal.nl.

Amsterdam, versie 2023-01 (1 januari 2023)