Tuchtrecht

Een tuchtrechtelijke uitspraak moet worden opgevat als een vaststelling als bedoeld in artikel 7: 900 BW die getoetst kan worden aan de in dat artikel vermelde criteria.

Artikel 2:15 BW (wettekst) bevat drie gronden voor de vernietiging van een besluit van een rechtspersoon. Er kunnen zich feiten of omstandigheden hebben voorgedaan, die indien bewezen zouden kunnen leiden tot het oordeel dat de tuchtrechtelijke uitspraken tot stand zijn gekomen in strijd met wettelijke bepalingen dan wel statutaire of reglementaire bepalingen van de desbetreffende organisatie.

Volgens grond b. in het artikellid is een besluit van (een orgaan van) de rechtspersoon vernietigbaar wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW worden geëist. Artikel 2:8 BW (wettekst) bepaalt dat de rechtspersoon en degenen die krachtens de wet of zijn statuten bij zijn organen zijn betrokken zich jegens elkaar moeten gedragen zoals door de redelijkheid en billijkheid wordt geëist. Een tussen hen krachtens de wet, statuten of besluit geldende regel is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Vraag tijdig advies naar de kansen en mogelijkheden in een tuchtprocedure.

Met de ruim 10 jaar ervaring van Frans Schoute als lid van de tuchtcommissie van de KNVB, thans als lid van de Commissie van Beroep, beschikt ons kantoor over ruime ervaring op het gebied van het tuchtrecht in de sport. Tot zijn aandachtsgebieden en ervaring behoort het verlenen van advies en juridische bijstand aan onder meer sporters en sportverenigingen op het gebied van tuchtrecht en het verenigingsrecht.